23.8.2017 | Blogi

Verohallinto on tehnyt päätöksen yhteisöjen ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä (dnro: A 157/200/2017). Päätöstä sovelletaan yhteisöjen ja yhteisetuuksien ennakonkannossa. Päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017. Päätöstä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtäviin ennakon määräämistä ja muuttamista koskeviin päätöksiin.

Ennakkoa ei määrätä, jos sen määrä olisi pienempi kuin 500,00 euroa. Verovuoden aikana ennakko kannetaan sen määrästä riippuen kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä sentin tarkkuudella seuraavasti:

Kannettavan ennakon määrä euroa Kantoerien lukumäärä Kantokuukaudet
500,00 – 2 000,00 2 tilikauden kolmas ja yhdeksäs kuukausi
yli 2 000,00 12 tilikauden jokainen kuukausi

 

Jos yhteisön tai yhteisetuuden tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, noudatetaan kantoerien lukumäärää ja kantokuukausia soveltuvin osin.

Ennakko, joka erääntyy maksettavaksi verovuoden päättymisen jälkeen, kannetaan yhdessä erässä. Ennakon erät voidaan ennakon määrästä, muutoksen ajankohdasta tai muusta erityisestä syystä johtuen kantaa poiketen siitä, mitä on säädetty kantoerien lukumäärästä ja kantokuukausista.

Ennakkoa alennettaessa ennakon muutos kohdistetaan ensisijaisesti verovuoden jäljellä oleville erääntymättömille ennakon erille.